Szakirodalom a kéziratos másolatokról

Válogatott irodalom a Budai krónikáról

 

SZÖVEGKÖZLÉSEK, KIADÁSOK

Wallaszky, Pavel: Tentamen historiae litterarum sub rege gloriosissimo Matthia Corvino de Hunyad in Hungaria. Lipsiae, ex Officina Sommeria, 1769, 96–97.

Kubinyi Ágoston: Magyar nemzeti museum tárgyában = Társalkodó, 1843. június 8., 179–180.

Chronicon Budense […], textum recognavit, notis illustravit, lemmata ac indices adiecit, et praefatus est Iosephus Podhradczky. Budae, Typis Ioannis Gyurián et Martini Bagó, 1838.

Chronica Hungarorum, a Budai Krónika, a legrégibb hazai nyomtatványnak a M. N. Múzeum Könyvtárában lévő példánya után készült lenyomata, bevezető tanulmánnyal ellátta Fraknói Vilmos. Budapest, Ranschburg, 1900.

Chronica Hungarorum 1473. Ford. Horváth János, tan. Soltész Zoltánné. Budapest, Magyar Helikon, 1973.

Chronica Hungarorum, Buda, 1473, Andreas Hess. Szerk. Ekler Péter, Káldos János. [elektronikus dok.] Budapest, OSZK MEK, 2006.

 

BIBLIOGRÁFIÁK

GW 6686

ISTC ic00484900

CIH

RMK II. 1.

RMNY 2.

 

MONOGRÁFIÁK, KÖNYVRÉSZLETEK

Basilius Magnus: A költők olvasásáról, Xenophon: Socrates védőbeszéde. Magyarra ford. Ritoók Zsigmond, utószó Soltész Zoltánné, Budapest, Magyar Helikon, 1978, 97–159.

Borsa Gedeon: Andreas Hess. Szerk. P. Vásárhelyi Judit, Perger Péter. Budapest, OSZK, 2013. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA_R Egyesület Füzetei, 6.)

Fitz József: Hess András: a budai ősnyomdász. Budapest, A Magyar Bibliophil Társaság, 1932.

Fitz József: A magyar könyv története 1711-ig. Budapest, Magyar Helikon, 1959, 43–51. 

Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. I, Budapest, Akadémiai, 1959, 96–129.

Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyarországon. Budapest, OSZK Könyvtártudományi és Módszertani Központ, 1961, 44–51.

Tevan Andor: A könyv évezredes útja. Budapest, Gondolat, 1973, 114–123.

V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei, 1473–1600. Budapest, OSZK-Balassi, 2004, 41–42.

V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás története Magyarországon a kézisajtó korában 1473–1830. Budapest, MTA–Kossuth, 2021, 19–28.

Varjas Béla: A magyar reneszánsz irodalom társadalmi gyökerei. Budapest, Akadémiai, 1982, 27–38.

TANULMÁNYOK

Bánfi Szilvia–V. Ecsedy Judit: Az első magyarországi ősnyomda, Andreas Hess budai műhelye (1472–1473). Magyar Grafika, 60(2016), 98–103.

Borsa Gedeon: A budai Hess-nyomda új megvilágításban. Magyar Könyvszemle, 89(1973), 139–149.

Borsa Gedeon: A hazai ősnyomtatványok változatai. Magyar Könyvszemle, 104(1988), 1–19.

Borsa Gedeon: A hazai ősnyomtatványok példányai. Magyar Könyvszemle, 104(1988) 95–139.

Borsa Gedeon: Hess betűöntvényeinek mérete és az ebből levonható következtetések. Magyar Könyvszemle, 104(1988), 235–247.

Borsa Gedeon: Hess nyomtatványainak papírja és kötése. Magyar Könyvszemle, 105(1989), 1–19.

Borsa Gedeon: Milyen műhelye lehetett Hessnek Budán? Magyar Könyvszemle, 105(1989), 237–246.

Borsa Gedeon: A hazai könyvnyomtatás megalapítása. Magyar Könyvszemle, 105(1989), 338–354.

Borsa Gedeon: Új példánya került elő az első hazai ősnyomtatványnak. Magyar Könyvszemle, 106(1990) 129–131.

Borsa Gedeon: Vitéz János és a könyvnyomtatás. Magyar Könyvszemle, 107(1991), 113–116.

Borsa, Gedeon: Zeilenhöhe-Probleme bei der ersten Druckerei von Ungarn. Gutenberg-Jahrbuch, 64(1989), 97–100.

Csapó Fanni: Koppány, a szerémi vezér? Egy Wolfgang Lazius-szöveg könyvtörténeti tanulságairól. Magyar Könyvszemle, 138(2022), 318-338.

Domanovszky Sándor: A Budai Krónika. Századok, 1902, 615–631; 729–752; 810–831. klny.: Budapest, Athenaeum, 1902.

Farkas Gábor Farkas, Mikó Árpád: Régi kövek, régi könyvek: A Budai Krónika Jankovich-példánya és az Egyetemi Könyvtár régi kőgyűjteménye. Művészettörténeti Értesítő, 62(2013), 1–17.

Farkas Gábor Farkas: The Buda Chronicles: The First Printed Book in Hungary: Printer, Work, Provenance, Patronage. La Bibliofilía, 117(2015), 27–45.

Fitz, József: König Mathias Corvinus und der Buchdruck. Gutenberg-Jahrbuch, 14(1939), 128–137.

Fraknói Vilmos: Karai László budai prépost, a könyvnyomtatás meghonosítója Magyarországban. Akadémiai Értesítő, 17.7 Budapest, 1898. klny.

Eva Frimmová: L’activité de l’imprimeur Andreas entre 1477 et 1480 à Presbourg. Magyar Könyvszemle, 129(2013), 424-447.

Gárdonyi Albert: Karai László és Hess András Budán. Magyar Könyvszemle, 65(1941), 332-341.

Gárdonyi Albert: Buchdruck und Buchhandel Ungarns am Ausgang des Mittelalters. Gutenberg-Jahrbuch, 15(1940), 157-162.

Holub József: A Budai Krónika említése 1488-ból. Magyar Könyvszemle, 35(1928), 74–75.

Kertész, Balázs: A 14. századi magyarországi krónikaszerkesztmények utóélete a késő középkorban. Századok, 150(2016), 473-499.

Sebestyén, Gyula: Die erste Buchdruckerei in Ungarn 1473. In: Gutenberg Festschrift, zur Feier des 25 jaehrigen Bestehens des Gutenbergmuseums in Mainz, 1925, 29–32.

Soltész Zoltánné: Milyen tervekkel és felszereléssel jöhetett Budára Hess András?, Magyar Könyvszemle, 90(1974), 1–13.

Soltész Zoltánné: Hess András és kora. Magyar Grafika, 17(1973). 3. sz., 1–13.

Varjas, Béla: Das Schicksal einer Druckerei im östlichen Teil Mitteleuropas (Andreas Hess in Buda). Gutenber-Jahrbuch, 52(1977), 42–48.

Veszprémy László: Az Ősgesztától Bonfiniig: A Magyarok Krónikájának évszázadai. Iskolakultúra, 7(1997/11), 29–38.